Hacı Bektaş Veli'nin Görevi

HACI BEKTAŞ VELİ
“Kırk Budak’ta şema yanar
Dolusun içenler kanar
Aşıkların sema döner
Hünkar Hacı Bektaş Velî…”


Akılcılığa ve bilime inanan bir Allah velisidir. İlk eğitimini ve öğrenimini Türkistan Piri Hace Ahmet Yesevi kültür ocağından alarak, çok sayıda bilim adamının yetiştiği Horasan da engin bir bilgi birikimine ve geniş bir dünya görüşüne sahip olmuştur.
Hacı Bektaş Velî, tarihçi Alî’nin “Künhü’l-Ahbar” adlı eserinde Lokman-ı Perende’nin öğrencisi, Lokman-ı Perende ise Hace Ahmed Yesevi’nin tanınmış bir halifesi olarak sunulmaktadır. Yine Bektaşi kaynaklarında olduğu gibi o da Hacı Bektaş-ı Velî’yi Oniki İmamlar soyuna bağlamaktadır.
Hacı Bektaş Velî, Hace Ahmed Yesevî dergahında üç yıl hizmet ettikten sonra Piri Lokman Parende’den emanetleri ve icâzeti alır.
Pirinin:
“Müjde olsun ki; «Kutb’ul-aktâblık» senindir; kırk yıl hükmün vardır. Şimdiye kadar bizimdi, bundan sonra senindir. Biz bu yokluk yurdunda çok eğlenmeyiz, âhirete gideriz. Var, seni Rûm’a saldık, Sulucakarahöyük’ü sana yurt verdik. Rûm abdâllarına seni baş tayin ettik” demesiyle Hacı Bektaş Velî, Anadolu’ya gelmek için yola çıkar. Velâyetnâmede ki bu kayıt, tarihi kaynaklarca da doğrulanmaktadır.
Türkistan Pîri Hace Ahmed Yesevî’nin kültür ocağında, engin bilgi hazinesini dolduran Hacı Bektaş Velî, daha sonra siyâsi ve iktisadi düzeni bozulan Anadolu Türk halkına öncülük etmek, Türk birlik ve beraberliğini sağlamak, Türk dilini yabancı etkilerden korumak, Anadolu’yu Türkleştirmek ve İslâmlaştırmak amacıyla, Hace Ahmed Yesevî’nin isteği ve işareti üzerine Anadolu’ya gelmiştir.
Hacı Bektaş Velî’nin, kesin olarak tarih belli olmamakla birlikte, tahminen Milâdi 1275-1280 yılları arasında Anadolu’ya geldiği kabul edilmektedir. Bu yıllarda Anadolu bir yandan Moğol istîlâsı altında ezilirken, bir yandan da büyük bir siyâsi ve ekonomik buhran ile beraber, taht kavgalarına sahne oluyordu. Böyle bir ortamda Anadolu’ya gelen ve Kapadokya yöresindeki Hıristiyanlık merkezine karşı bir Türklük merkezi tesis etmek isteyen Hacı Bektaş Velî; bugünkü ismi Hacı Bektaş (O zaman yedi haneli bir köy ve adı Sulucakarahöyük) olan yere gelerek buraya yerleşir.
Çok sayıda öğrenci yetiştiren ve yeniçeri ocağının da Piri olarak bilinen Hünkâr Hacı Bektaş Velî Anadolu birliğinin sağlanmasına yardımcı olmuştur. Türk dili ve kültürünün yabancı etkilerden ve her türlü yozlaşmalardan korunması çabalarını ömrü boyunca sürdürmüştür. Ortaya koymuş olduğu birleştirici ve yükseltici öğreti her türlü bağnazlıktan uzak, çağa uyan ilkeler haline gelmiştir. Hünkâr Hacı Bektaş Velî ibadet ve günlük yaşamda kadını erkeğin yanına almıştır. Güzel sanatlara sevecenlikle bakmış, Dergah’ta öğretisini yaşama geçirmiştir.

0 yorum: